Gökçağ Kumaşcılık Sanayi ve Ticaretanonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu


GENEL AÇIKLAMALAR

6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK Kanunu) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine(Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11.maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.


KVKK’nın 13.maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu(“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.


Bu çerçevede “yazılı “ olarak şirketimiz GÖKÇAĞ KUMAŞCILIK SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ’ ye yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’ nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunda tanımlı “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketimize kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.


Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. 5. Cad. No:20 Çerkezköy/Tekirdağ
Zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazacaktır.
Noter Vasıtasıyla Tebligat
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. 5. Cad. No:20 Çerkezköy/Tekirdağ
Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazacaktır.
Güveli Elektronik İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) Yoluyla
gokcagkumascilik@hs01.kep.tr
E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13.maddesinin 2.fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz(30) gün içinde yanıtlandırılacaktır.


Yanıtlarımızın ilgili KVKK’nın 13.maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


A)Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

İsim:
Soyisim:
TC Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
E-posta (Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Adres:B)Lütfen şirketimiz ile olan ilişkiniz belirtiniz.(Müşteri, İş ortağı, Çalışan adayı, Eski Çalışan, Üçüncü taraf firma çalışanı, Hissedar gibi)

 • Müşteri


 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı


 • Diğer:...............................................................

Şirketimiz içinde iletişimde olduğunuz birim: ....................................................................................................

Konu:..........................................................................................................................................................................


 • Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:…………………………………….

 • Diğer :…………………………………….
 • İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih : ……………………………………………………………
 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz.

…………………………………………………………………………….


C)Lütfen KVKK Kapsamındaki taleplerinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................

D)Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  (E-posta yöntemini seçmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 • Elden teslim almak istiyorum.
  (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname veya yetki belgesi alınması gerekmektedir.)


İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileri eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde ver paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat(Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi sureti vs.) talep etme hakkını saklı tutar.


Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi):

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :