Aydınlatma Metni (İş Başvuruları İçin)


İşbu aydınlatma metni, çalışan adaylarının ilgili iş pozisyonlarına ilişkin olarak uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi sürecinde 6698Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) uyarınca, GÖKÇAĞ KUMAŞCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET’ nin (bundan sonra şirket olarak anılacaktır.) aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilgilerinize sunulmuştur.


4857Sayılı İş Kanunu, 698Sayılı Türk Borçlar Kanunu m.419, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata göre;


Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemleri, Hukuki Sebepleri ve Amaçları

Kişisel verileriniz, iş akdinin kurulması ile işe uygunluk ve yetkinlik değerlendirilmesi süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak; iş başvuru Platformları, internet sitemiz aracılığıyla alınan ve gönderilen CV’leriniz mülakat süreçleri kapsamında elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.


Yukarıda belirtilen yöntemlerle elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipler doğrultusunda işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz işe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi kapsamında şirketimizin işbirliği içinde olduğu taraflara, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve özel kişilere, referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gönderdiğiniz kişilere aktarılabilecek ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özen ve gizlilik içinde ,işe yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla bir (2) aylık süre için, aynı veya benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir.


Sadece şirketimiz içinde konuyla yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir.


Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, ”Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde derhal imha edilecektir.


Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa süre de ve herhalde otuz(30) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.


KVKK’nın 11.maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVKK aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmedir.


Yazılı başvuruların ne şekilde ve hangi kanallar ile tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir:

 • Şahsen başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. 5. Cad. No:20 Çerkezköy/Tekirdağ” adresine Zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Noter kanalıyla tebligat gönderilmesi yoluyla başvuru yapılması halinde; yazılı başvuru “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mah. 5. Cad. No:20 Çerkezköy/Tekirdağ” adresine tebligat zarfı üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.
 • Güveli Elektronik İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) yoluyla gokcagkumascilik@hs01.kep.tr adresine başvuru yapılması halinde; yazılı başvurunuzda, konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması suretiyle yapılacaktır.